ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ ފިލިޕީންސަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނޭ

ދެތިންމަސް ތެރޭ މިހާރު ލިބޭ ބޭހަށް ވުރެ ކޮލެޓީ ބޭސް ލިބޭނެ

ސައިބާ ކުށްތައް މަދު ކުރުމަށް އޮނިގަނޑެއް ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ-

އިތުރު މަލްޓި-ސްޕެޝަލިސްޓް ހޮސްޕިޓަލުތައް އެޅުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް

ރާއްޖެ މަގުން ތައިލެންޑަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިފި

ގައިދީން މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް

ސިވިލް ފަޔަރމަނުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތަމްރީކުރަން ނިންމަވައިފި

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ދިޔައީ ވަރަށް އޮމާންކޮށް - ފުއާދު ތައުފީގު