ނަޞްރުގެ ދުވަސް މިއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގާ ރަސްމީ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ފެށިއްޖެ

މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އަމުރުގައި ސޮއިކުރެއްވުން

ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރަނީ

ރީ ރަޖިސްޓަރ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް 25 އަހަރު ފުރުން

މާލޭގައި މިރޭ ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި 3 މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ބޮޑެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގާކޮށި ހުސްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއިން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބަލިމީހެއްގެ ގަޔަށް އެޗްއައިވީ ލޭ އެޅިއްޖެ