42 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ- ފެނަކަ

ހުޅުމާލޭގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

އާ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތަށް މިރޭ ބާރައިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަންފަށަނީ

ސީއެސްސީ މުވައްޒަފުންގެ ބޯނަސް ފައިސާ ޖުލައި ނުވަތަ އޯގަސްޓްމަހު

މިނިވަންދުވަހު އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން-ޕޮލިސް

އެޗްއާރުސީއެމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހަށިވިއްކި މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފެނާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 5 ރަށެއްގައި ފުޅާކުރަނީ

ގައުމިއްޔަތުގެ ދިރުން މުޅި މާލެއަށް