ސަފާރީތައް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

އޮޕަރޭޝަން ހިރާސް ފާސް - 1089 ތަނެއް ބަލާފާސްކޮށްފި

ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓެވުގެ ނިޒާމް

އިސްލާމްދީން ދެކެ ލޯބިޖައްސަން ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަންޖެހޭ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ޢާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު

"މުޞްޙަފް މާލްދީފް"ގެ ކޮޕީ ބެއްސެވުމުގެ މަޝްރޫޢު ފައްޓަވައިފި

ޕީއެސްއެމުން އިނގިރޭސިބަހުން ނޫހެއް ނެރުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައި

"މިއަދު ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ ދީނީ ޢިލްމު ފުޅާކުރެއްވުން"

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ނިމިފައި