ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްވެސް ވިއްސާރަކުރާނެ- މެޓްއޮފީސް

ލިންކް ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޔުނިވާސިޓީ އާގުޅޭ 2 ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

މުޒާހަރާގަ ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރި 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

700000ރ ފޭރުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކެއް ސާފުކޮށްފި

މަފާޒްގެ މަރާއި ގުޅިގެން 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ

ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ ދެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިއަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދު- ޕޮލިސް