އިބްރާހިމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ނަން ބަދަލުކުރަނީ

ސްޕެއިން ބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކަށް ތިނަދޫގައި ފަރުވާދެނީ !

ސައިކަލުން ޖެއްސުމަށްފަހު ފިލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފުލުހުންގެ އޮަޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

"ކާރިސާ ތަކާފުލް"ގެ ނަމުގައި އައު އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއް

"ވޮބް އެނުއަލް އެވޯޑްސް"އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

"މިހާރު ބިންހެލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ"

"އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރަންޖެހޭ"

ސުނާމީ ކާރިސާއަށް 12 އަހަރު