"ރިޔާސީ ބަހުސް 2013" ރޭ ބާއްވައިފި

"ބިމުން ފެންނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް" އަމަލު ކުރަން ފަށަނީ

އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 101މީހަކު ޑްރަގްކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

ބިދޭސީންނާމެދު އިހުމާލުވި 19 ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި- އިމިގްރޭޝަން

ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުން

ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މީހަކު ހޯދަނީ

އެހެން ޕާޓީއަކަށް ދެވޭވޯޓަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރު ގެނައުމަށް ދެވޭވޯޓެއް - ޔާމީން

ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް މުހިންމު- ފުލުހުން

ޑިސެމްބަރ މަހު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 0.03% ދަށަށް