ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދިޔަ 169 މީހެއްގެ އަދަބު ރައީސް ލުއިކޮށްދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހައްޖާޖީން ސައޫދީއަށް ހިނގައްޖެ

އެމެރިކާ ސަފީރު ރާއްޖޭގެ ޙާރިޖީ ވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި 7900އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ބައިވެރިވެފައި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފި

ބަނގުރާ ކައްކަމުންދިޔަ ދެ މީހަކު އއ.ރަސްދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަޖުމަބެލުމުގެ ބޯހިމެނުމެއް ބޭއްވާނެކަން ޑީއެންޕީއިން ހާމަކޮށްފި

އެމްބީސީއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢާންމު މުރާޖާގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ހުއްޓާލައިފި