މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުއިއްޒު އިހްމާލްވެފައިވާކަމަށް ކަނޑަނޭޅޭނެ

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިސް ސަފުގައި ސިފައިން ދެމިތިބުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ 6 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ނޮޅިވަރަން ގެއަކުންނާއި އެރަށު ސްކޫލުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި ހޯދައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވިހި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން އޭދަފުށީގައި މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އީސީއާއި ސަލާމަތީ ބާރުތައް ހާޒިރުކުރަނީ