ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލުއިލޯނު ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްސާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފ

5 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވާނެ

ކޯޓުތަކުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން - ފާއިޒް

އިއްޔެ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޗައިނާ މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފުރުވާލައިފި

ދ. ވާނީގެ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެލްޖީއޭއިން އެދިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރި ރޯހައުސްތަކަށް 628 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފ

ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާއަށް ރުހުން ދޭން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ދެކޮޅު

ނޭޝަނަލް ފިލްމް އެވޯޑް މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ދޭން ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ