ޗައިނާގެ އެހީގައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު 2 މަޝްރޫޢެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ﷲގެ ނަންފުޅު ރަސްމީކޮށް ކްރިސްޓިއަނުންނަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމުން

ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 9 ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް

އެމެރިކާގެ ރައީސް އޮބާމާއަށް ރައީސް ޔާމީން ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުވައިފި

ހައްޖަށް ނުދެވުނު ފަރާތްތައް ސަރުކާރުން އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ

ފުލުހުންނަށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ 300 ފްލެޓް އިމާރާތްކުރަން ފަށައިފި

އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވްގެ ފުލްސްކޭލް އެކްސަސައިޒް ނިންމާލައިފި

ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ދާއިރާގެ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ގައުމުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ޒުވާން ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ-