ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި ޑައިވިންގ ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓްދިނުން

ބޫޝަހެރު ނިއުކްލިޔަރ މަރުކަޒުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލުމަށް ގޮވާލައިފި

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މާދަމާ ހުމާމްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރާނެ

ރައީސް ޔާމީން ޗައިނާގެ ރައީސަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

އދ.ގެ 69ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ޑރ.ވަހީދ

މާފުށީގައި ބޭއްވި "ބީ ރެޑީ ކޭމްޕް" ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

އީދުބަންދުގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ސަމާލުވުމަށް އެދެފި

8 އަހަރަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި

ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ނަމުގައި އުސޫލުތަކާއި ޙިލާފަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ޝަކުވާ