ދިވެހިންގެ އެހީގައި ގާޒާގައި ހެދި ވަގުތީ ހިޔާތައް ހަވާލުކޮށްފި

ރޯދަ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރައީސް ހަމަޖައްސަވައިފި

ރޯދަ އިނާޔަތަށް 3000 ރުފިޔާ ދެވޭތޯ ސަރުކާރުން ބަލަނީ

ސިވިލްސާވިސް ހިދުމަތުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

ކުށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭނަމަ ތުހުމަތުކުރި ފަރާތާއިމެދު ދައުވާކުރަނީ

ދައުލަތަށް ގިނަ ޚިދުމަތްކުރެއްވި އަލިކަތީބު އަވަހާރަވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ލީކު ކުރާ މައްސަލަ އިތުރުވެފައި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި، މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލަނީ

އާއިލީ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި