އަބުރުގެ ބިލަކީ ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގައި ފާސްކުރަން މުހިއްމު ބިލެއް

ހދ. އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ %30 ޢިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް

އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގާ ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް

ޔޫތު ޗެލެންޖުން ފަހިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުންހިފުމަށް ގޮވާލެއްވުން

ވަޤުފް ޢިމާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

މަދު ބަޔަކާ ހެދި އެތައް ބައެއްގެ ހައްޤުތަކެއް ދަނީ ގެއްލެމުން

ރައީސް، ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑރ. ޖަމީލް 14 ދުވަހުގެތެރޭގައި ޕޮލިހަށް ހާޟިރުވާން އަންގައިފި

އުރީދޫއާއި ޖޭސީއައިއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި