ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ދިފާއީ ވަޒީރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބަރަކް އޮބާމާ، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް

2 އަހަރުން ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެތައް، 3 މަހުން ނިންމާލަނީ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާބެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

މުޙަންމަދު ޒާހިރު ނަޞީރުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވަވައިފި

ސައްޙަނޫން އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީތަކެއް ވިއްކި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް ނިމިއްޖެ

ވައިން އެކުލެވޭ ސޯސް ފުޅިތަކެއް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް