ސައިބާ ކުށްތައް މަދު ކުރުމަށް އޮނިގަނޑެއް ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ-

އިތުރު މަލްޓި-ސްޕެޝަލިސްޓް ހޮސްޕިޓަލުތައް އެޅުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް

ރާއްޖެ މަގުން ތައިލެންޑަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިފި

ގައިދީން މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް

ސިވިލް ފަޔަރމަނުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތަމްރީކުރަން ނިންމަވައިފި

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ދިޔައީ ވަރަށް އޮމާންކޮށް - ފުއާދު ތައުފީގު

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވް" ރޭ ނިންމާލައިފި

ހަލާލް ލޯގޯ ސިންގަޕޫރުން އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ