ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ލަފާއަރުވައިފި

ޖީއެސްޓީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރުމަށާއި އުވާލުމަށް ހުށަހަޅައިފި

އައްޑޫ ލިންކްރޯޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ޝީޔާމް އާއި ޒަކީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ޕީޖީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އޮތީ ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި - ރައީސް

ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުޅިވަރާ ކަސްރަތުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ރާއްޖޭގެ %18 އަކީ ތެލަސީމީއާ ބަލި ވަރުތާކުރާ ކެރިއަރުން

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މައްސަލައެއް ޕީ.ޖީ އިން ހައި ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފި