ޓައިނީ ހާޓްސްގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕް މިމަހުގެ20ގައި ބާއްވަނީ

ސިޔާސީ ދަޢުވާއެއްކަން ސާބިތުކުރުމަށް މުހުތާޒް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

މުހުތާޒްގެ ބަންދަށް ހައިކޯޓުން 7 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެއަރއިންޑިއާއިން ރެކޯޑެއް ހަދަނީ

މަތީ ސާނަވީގެ ކިޔެވުން: 2 ސްކޫލެއްގައި އަލަށް މަތީސާނަވީ ފެށި

ގަން އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ޒުވާނުން މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭ - ޔޫތް މިނިސްޓަރ

އައިޓީބީ ފެއަރގެ ގާލާ ނައިޓް ބާއްވާ ހޯލު ތައްޔާރު ކުރަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުލުހުން ނައްތާލައިފި