ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ސިއްޙީދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

2 ސްކޫލެއްގައި ހެލްތްސްކްރީން ޕްރޮގާރާމްފަށައިފި

އޭޑީކޭއިން އޯޑިއޮލޮޖީ،ސްޕީޗް އެންޑް ލެންގުއޭޖް ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް

3 ރަށެއްގެ ހެލްތް ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރަނީ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 74 ތަނެއް މަރާމާތުކޮށްފައިވޭ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

އަމާނަތަކަފުލްގެ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރަނީ

ވިލިމާލެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަންނަ މަހު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުން އެމްއާރްއައިގެ ޚިދްމަތް ފަށަނީ

1 2 ... 95 96 97 98 99 100 101 ... 111 112