ހުޅުމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލުން ކެންސަރަށް ފަރުވާހޯދާ 1200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

މާއެނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

20 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް ދޭ ފަރުވާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ސިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގައި 75 އަހަރު

ޓީބީ، ލެޕްރަސީ އަދި ރުބެއްލާ ނައްތާލަން ރާއްޖެއިން އަމާޒުތަކެއް

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެތުރެން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ޢިލްމީ ދިރާސާތަކެއް ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

ނިމުނު 5އަހަރު، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން އާ އެތައް ޚިދުމަތްތަކާއި ކުރިއެރުމެއް

ރާއްޖޭގައި ކުދިން އުފަންވާ މިންވަރު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ދަށަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 396 397