ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެބޯލާ ބަލި އައުމުގެ ފުރުޞަތު އަދި ކުޑަ - އެޗްޕީއޭ

އެބޯލާގެ ކަންކަން ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިން - އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގެ ވަޔަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސާފު ވައިކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ!

އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްގެންނަމަވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ - ނާއިބު ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސް ދަރިފުޅަށް ވާސިލުނުވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް

ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރު ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދޭނަން - ރައީސް

ސިއްޙީ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާނެގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރަނީ

ރަށްތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ނޫނީ ސިއްހީ ދާއިރާ ހަމަމަގަށް ނޭޅުވޭނެ - ނާއިބު ރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 120 121