ރަށްރަށުގެ އާބާދީއަށް އެކަނި ބަލައިގެން ޚިދުމަތްދޭ މިންގަނޑު، ބަދަލުކުރަންޖެހޭ- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ޑެންގޫ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރު ގުޅުވައިދޭ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގައި ރާއްޖެ އޮތީ ކުރީގައި

ބަލިފަތުރާ ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ފުއްޕާމެއާއި، ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވައިފި

ލޮލުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން - އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުން ހެއްވާލައިފި.

ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ މާރޗް މަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށަނީ

ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރ ތަމްރީންގައި 1200 އަށްވުރެ ގިނަ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީން ކުރުމަކީ އަމާޒެއް

ހަނިމާދޫގައި މެޓްރޯ ފިޓްނަސް ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 99 100