ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި، މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި

ބޭހެއްގަ މައްސަލައެއް ފާހަގަވެ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ލެޕްރޯސްކޯޕިކް ސާރޖަރީގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން

އިތުރު 11 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދީފި

ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

"މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ލައިން" އާއެކު ޞިއްޙީ ނިޒާމު ލާމަރުކަޒުކުރުމަށް އިތުރު ބާރެއް

ޖަރާސީމަކުން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ޗީޒެއް ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ޑިސްއެބިލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް ފަށްޓަވައިފި

އެސްޓްރާ ޒެނެކާގެ ރާއްޖޭގެ އެކްސްކުލޫސިވް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކަށް އެސްޓީއޯ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 410 411