އައްޑޫ ކައުންސިލުން އެޗްއާރްއެޗަށާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކައް 16 އޭސީ ހަދިޔާކުރަނީ

ޞިއްޚީ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ކިއުބާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިތުރު ދެ ޚިދުމަތެއް ދަރުމަވަންތައް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން، ސްޕެއިންގެ ރާނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ އެހީއާއެކު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރަނީ

އެއިމްސް ކްލިނިކްގެ ޓެލެމެޑިސިން ޙިދްމަތްދޭން ފަށައިފި

ވާރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އައިސީޔޫގައި މިހާރު ފަރުވާދެމުންނުދޭ - އައިޖީއެމްއެޗު

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި- މިނިސްޓަރ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 114 115