ކޯވިޑް-19 : މިހާތަނަށް ހޯނޑެއްދޫގެ 75 ގޭބިސީއަކަށް ހޯމް ވިޒިޓްކޮށްފައި ވޭ: އެޗް.އީ.އޯ.ސީ

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 31 މީހުން، ރަނގަޅުވީ 81 މީހުން

މާމެންދޫން ޕޮޒިޓިްވި ކުޑަ ދެކުދިން ގއ. ކޯވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސްފި

އައްޑޫއިން ސާރވައިލެންސް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : ދިރާސާއެއްގެގޮތުގައި އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކޯވިޑް-19 : ހޯނޑެއްދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 45އަށް

ކޯވިޑް-19 : އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި 100،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހަދައިފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ބަލި ޖެހުނު މީހުންނާއި ރަނގަޅުވި ޢަދަދު އެއްވަރު

ޕޮޒިޓިވްވާ ދަރިވަރުންނާއި ކަރަންޓީނަށްދާންޖެހޭ ދަރިވަރުންނަށް އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 238 239