ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކާޑިއެކް ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަރަށް އަވަހަށް އެމް.އާރު.އައިގެ ޚިދުމަތް ފަށާނެ - އަމީން

"މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ" މިމަހު 18ގައި

ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަޙައްދުގައި ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރާނަން - އަމީން

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި

މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރުން މިހާތަނަށް ހަތަރު ހާހެއްހާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެވިއްޖެ - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ޝީއިން 18 މެންޓަލް ހެލްތް އެމްބެސެޑަރުން ތަމްރީންކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޑުފޮއްޓާއި ނޭވާލާހޮޅީގެ ކެންސަރ ޓިއުމަރއެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނަގައިފި

ލޭ ދިޔާކުރާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 128 129