ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހި ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުންނާއި، ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެ މޮޅު ދިރާސާއަށް ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް ދެނީ

ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަށްކޮށް، ހައްލުކޮށްދޭނަން - ރައީސް

ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އިންޑިއާގައި

ދިރިއުޅުމެގެ ރަނގަޅު އާދައެއްގެ ގޮތުގައި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން ހެދުން މުހިންމު- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރާނީ ޕްރައިވެޓް ރޫމްތަކާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެހެން- މިނިސްޓަރ އަމީން

އައިއެމްޑީސީ ހޮސްޕިޓަލުން ލަންކާގެ ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏާއެކު ވި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 99 100