ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވި ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު ކްލިނިކާއެކު އެތައް ފަސޭހައެއް

ބޭސް ސިޓީ އައުކުރަން އައިޖީއެމްއެޗުން ފޮއްޓެއް، އެއަށް ވައްޓާލާ

1

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކްލިނިކެއް ފޭސް 2 ގައި، މާދަމާ ހުޅުވަނީ

އާސަންދަ މުރާޖާކުރުމުން އާންމުން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަވާނެ - ސަރުކާރު

މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް ލޮލު ރޯގާގެ 12000 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް

ޑީކޯވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޭޑީކޭ

ލޮލު ރޯގާ ފެތުރެނީ ސަމާލުވެ، ރައްކާތެރިވޭ

ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ކެނދިކުޅުދޫއާއި ހިންނަވަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 389 390