މެންޓަލް ހެލްތް އިންސްޓިޓިއުޓް އުފެއްދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ހއ. އަތޮޅުގައި ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ބޭހާއި ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަނީ

ކްލިނިކްތަކުގެ ވެރިންނާއި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޭޑީކޭއިން ދަނގެތީގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަކުލު ހުޅުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށައިފި

"ފަންސަވީހަށް ފަންސަވީސް" ކެމްޕޭން ތިނަދޫގައި އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ

ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 93 94