ރޯގާގެ ޢަލާމާތެއް ހުރެއްޖެނަމަ ފްލޫ ކްލިނަކަށް ދައްކާ!

އިތުރު 826 މީހަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ޕޮޒިޓިވް އަދަދު 100އިން ދަށުގައި، އަތޮޅުތަކުން މަދު ކޭސްތަކެއް

ކޯވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

މިއަދުވެސް ކޯވިޑަށް 86 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ދިގު މުއްދަތުގެ ބޭސް ސިޓީއަށް ދެން ބޭސް ދޫކުރަނީ އެއް ފަހަރު

22000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު 1000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 100އިން ދަށަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 328 329