3ވަނަ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ދިވެހިންގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލަނީ

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކުރުން މުހިންމު - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ދިވެހިންނަށް ލިބެންހުރި މަހުގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޒަހާ

މެލޭޝިޔާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ހާލު ކިހިނެއް ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފި

5ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރެނިއޯފޭޝަލް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް ސަމިޓް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާ ހިސާބުން ފަށަން ޖެހޭ - މިނިސްޓަރ އަމީން

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯރޓްރީގެ ޙިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 128 129