ޖުލައި 26ގެ ކުރިން ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ: ފުރަތަމަ ފަށަނީ ފ.އަތޮޅުގައި

ށ.ފޭދޫއާއި ދިއްގަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގަމުގައި ޤާއިމްކުރާނީ 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ؛ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަނީ

ޤައުމީ ހެލްތު ލެބޯޓްރީއާއި، ވެކްސިން ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ފެށޭނެ

ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް އިމާރާތް ކުރާނީ ކުރިއަށްއޮތް 23 އަހަރުވެސް ބަދަލު ނުގެންނަ ގޮތަށް

އިތުރު 19 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަން ފަށަައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި

ޑެންގީ ހުން ޖެހުމުން ވީހާވެސް ގިނައިން ދިޔާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން މުހިއްމު

އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދެއްނުކޮށް ރާއްޖޭގައި 154 ދަރިވަރުން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 366 367