މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ފެތުރެމުންދަނީ ކޯވިޑް-19ގެ އެއް ބާވަތެއް - ޑރ.ނަޒްލާ

ކޯވިޑް-19 : ބަލިން ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ ޢަދަދު 13000އިން މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19 : 13 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 23 މީހަކު ބަލިން މުޅިން ފަސޭހަވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 8 މީހަކަށް ބަލިޖެހި، ޖުމްލަ ޢަދަދު 13،501 އަށް އަރައިފި

ކޯވިޑް-19 : ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް އެއްލައްކަ ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ޖޫރިމަނާކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ފުރަބަންދަށް، ރާއްޖެއިން ލުއިތަކެއް

ކޯވިޑް-19 : "ލުއިތަކާއެކު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ނިސްބަތް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި"

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 255 256