ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރޮސްތެޓިކް އަދި އޯތޮޓިކް މެނުފެކްޗަރިންގ ލެބޯޓްރީއެއް ހުޅުވައިފި

ޑރ.ޢަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލްގައި ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ސަރޖަރީގެ ދެވަނަ ބުރެއް

ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ލެބޯޓްރީތަކަށް ސާމްޕަލް އުފުލުން ޓެސްޓްކޮށްފި

އަނގޮޅީތީމް ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

އައްޑޫގައި އަޅާ "ސޭފް ހޯމް"ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ތިމަރަފުށީ 30 އަހަރުވީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އުއްމީދީ ޙައްލެއް

ހިމަބިހި ޖެހިފައިވާ އިތުރު މީހަކު ފެނިއްޖެ

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް، ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާފަށައިފި

ލޯވަޅު ތޮރުފައިގެން ކެމެރާ ލައްވައިގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތައް ގަމު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 406 407