ޗިކުންގުންޔާ ކޭސްތައް 134 އަކަށް، ގިނައީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި

ޗިކުންގުންޔާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލުން މުހިންމު

ނ. ކުޑަފަރީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ: ވަޒީރު

ސަރުކާރުން ދެއްވީ މެޑިކަލް ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދެރަގޮތެއް ނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

މުލީގައި ތަރައްޤީކުރާ 50 އެނދުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތެއް ޤާއިމްކޮށް ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ މިސްރާބު ޖަހާފައި މިވަނީ އިންޤިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާ ދިމާއަށް: ވަޒީރު

ފުރަތަމަ މަހު އެކަނިވެސް އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ 60އަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު

އާސަންދައިންގެ ދަށުން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މެޑިކަލް ހެދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 426 427