ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 16 މީހުން ޕޮަޒިޓިވްވެ، 10 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: އާ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތމާސް ކުރައްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޝީ ބިލްޑިންގ، ކައިވެނި ޙަފްލާއިން 41 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިންނާއި ވާރކްވިސާގައި އަންނަ މީހުން މިހާރު ކަރަންޓީންވާންޖެހޭނެ

މާލޭގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ދިޔަ 35 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތަޢުރީފު

ކޯވިޑް-19 : ސާމްޕަލްތަކުގެ ޢަދަދު ތިން ލައްކައަށް ، މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ޢަދަދު މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19 : ވެކްސިން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ޤައުމު އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި ރާއްޖެއިން މިސާލު ދައްކައިފި: އެޗްއީއޯސީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 255 256