ކޯވިޑް-19: ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަމަޖައްސައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހެދި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތް ޖޫން މަހު ފަށަނީ

ކޯވިޑް-19 : ފުރަބަންދުގައި ލުއިތަކެއް ދިނަސް ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވޭ

ކޯވިޑް-19 : މެލޭރިޔާ ބޭސް ބޭނުންކުރުން ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 155އަށް

އައު ޢާއްމު ޙާލަތު : "ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާލާނީ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް އެކަނި"

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން މި ޙާލަތުން އެނގިއްޖެ - ޙެލްތު މިނިސްޓަރ

ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ނިއު ނޯމަލް"ގެ އުޞޫލުތައް ޢާއްމުކުރާނެ - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ހުުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރި 300 އެނދުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އައިޖީއެމްއެޗާއި ޙަވާލުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 195 196