އައިޖީއެމްއެޗުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން ލަސް ދުވެއްޔެއްގައި

މަގުމަތީގައި ހިނގާ އެކި ހާދިސާތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާމީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން- އޭޑީކޭ

ޖުޒާމު ބަލި ނައްތާލެވޭނީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެގެން- ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑެންޓަލް ޔުނިޓް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ތިނަދޫ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ މޫސުން، މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހެލްތް ރިސާރޗް ބުލެޓިންގެ 6ވަނަ ޢަދަދު ނެރެފި

ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުމަށްޓަކާ ޞިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ އަމީން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 109 110