ކޯވިޑް-19 : މާސްކް އަޅަންވީ ދަތްދޮޅި ނިވާކުރާކަށް ނޫން

ކޮލެސްޓްރޯލް : ތިހީކުރާކަހަލަ އެއްޗެއް ނޫން

އާއްމުން އެއްވާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް އިންސްޕެކްޓަރުން ނެރެނީ

ސިއްޙީ މަރުކަޒެއްގައި ފަށާ ފުރަތަމަ ދަތުގެ ފަރުވާ މާފުށީގައި

1

އުސޫލާ ޚިލާފު 40 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކުރި

ބުދަދުވަހު ނުފުރުނު ކުއްޖާ އަލުން ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : މި ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް 500 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި، ގިނައީ އެއްވެސް ކްލަސްޓަރއަކާ ގުޅުމެއްނެތް މީހުން

ކޯވިޑް-19 : މާސްކު ނާޅާނަމަ 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 152 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިއަދުވެސް ގިނައީ ދިވެހިން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 214 215