އެމްބިއުލާންސްތައް ރާއްޖެ ގެނައުމާއެކު ނޭޝަނަލް އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޭހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާބޭސް ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

މިދިޔަ އަހަރު އާސަންދައިން ކުރި ހޭދަ ބިލިއަނަކަށްވުރެ އިތުރު

ކާބޯތަކެތި އިންސްޕެކްޓް ކުރުން، ހަރުދަނާކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީގެ 2400 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފި

އާސަންދަ ހުސްވަނީއެއް ނޫން، ރާއްޖޭއިން ލިބޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ އާސަންދަ ނުދެނީ

އެކްސިޑެންޓުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ނާރުގެ ޑޮކްޓަރެއް ގެންނަނީ

މާލެއިން ބޭރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުކުޅުވަޅު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 114 115