ކޯވިޑް-19 : ފިޔަވަތިން ޕޮޒިޓިވްވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ކޯވިޑް-19 : އެންޓިޖެން ޓެސްޓް ހެދޭނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި - އެޗް.ޕީ.އޭ

ސީ.ވީ.އެފްގެ ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑަރަކަށް ރައީސް ނަޝީދު އައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް - މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ސީޓީ ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވި ސައިޓަށް، ހުއްދަނެތި ދިޔަ މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އުތުރުގެ 6 ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް

1

ކޯވިޑް-19 : އެސް.ޓީ.އޯއިން ފުލުހުންނަށް 3000 ސޭފްޓީ ގޮގްލްސް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 44 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ތައިރޮއިޑް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާއޮތް މީހުން އެންމެ ރައްކާތެރީ ޑޮކްޓަރުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ތައިރޮއިޑް ނެގުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 239 240