ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް، އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑު - ހޮސްޕިޓަލް

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ ސަމާލުވޭ - އެޗްޕީއޭ

ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ގޮތުން ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރިވުން މުހިންމު

ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް އެރަށުން ބިން ދޫކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ބޭސްފަރުވާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަނީ

އަންނަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ރާއްޖޭގެ އާންމު ސިއްޙީ ޙާލަތު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރުމަށް - މިނިސްޓަރ އަމީން

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނިއުޓްރިޝަންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން ނުދޭ - މިނިސްޓަރ އަމީން

ސިއްޚީ ނިޒާމު މިއަދު މިސްރާބް ޖަހާފައިވަނީ ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ވަރުގަދަ ނިޒާމެއް އަލުން ނަގާ ކޮޅަށްޖެހުމަށް - މިނިސްޓަރ އަމީން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 120 121