ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ދިވެހިންގެ ހިއްސާ ބޮޑުކޮށް، ޤައުމުން ބޭރަށްދާ ފައިސާ މަދުކުރަންޖެހޭ: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ސިއްޙީ ދާއިރާގެ 3710 މުވައްޒަފަކަށް

ލޭނަގާ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނައީ ރައްކާތެރި ނިޒާމަކަށްވާތީ، ކޮރަޕްޝަން ހިންގައިފައެއް ނުވާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް

ހޯރަފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ޢުމްރާވެރިން ރޯގާޖެހި ބޮޑުވަރުވާނަމަ ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ: އެޗްޕީއޭ

ކޯވިޑް ނަންބަރުތައް އިތުރުވެ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް 199 މީހުން

ދަރިމައިނުވުމުގެ ފަރުވާ އާސަންދައިގައި ހިމަނަން ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވައިފި

ގެމަނަފުއްޓާއި ދިޔަމިގިލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 2 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ، ހޮސްޕިޓަލުގެ ޢަދަދުތައްވެސް މައްޗަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 396 397