"މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގައި އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ޙިއްސާ ބޮޑު"

"މިހާރު ޙާލަތު އޮތްގޮތުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އެބައޮތް"

ކޯވިޑް-19 : ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީގެ 7 މުވައްޒަފުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އދ އޮމަދޫން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވެއްޖެ

10 ގަރުނުކުރިން މުސްލިމް އިލްމުވެރިން މިވާހަކަތައް ބުނެދެއްވި

2

ރަށްރަށުގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހޯމް ކަރަންޓީންގެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުން މުހިންމު

ކޯވިޑް-19: ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 4000 މީހުން، އައިސޮލޭޝަންއަށް ނުލެވި 200 މީހުން

މާލޭގައި ފަޅު އޮޑިފަހަރުންނާއި އަތޮޅުތަކުން އެކްޓިވް ސާމްޕަލް ނެގުން އިތުރުކުރަނީ

އަލަށް 24 މަޝްރޫޢެެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 214 215