ޢާއްމު ސިއްޙަތު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަގުޗާޓު އެކުލަވާލައިފި

7 އަހަރު ފަހުން ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑު ވުޖޫދަށް ގެނެސްފި

ސަމާލުވޭ، ހަލުވިކަމާއި އެކު ގައިން ގަޔަށް އަރާ ޖަރާސީމެއް ހުރި ރާސްބެރީ ރާއްޖޭގައި

އާސަންދަ ސްކީމް އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އަމާޒެއް - ޝައުނާ

ބޮޑެތި ސިޓީތަކާއި ކުދި ރަށްތަކުގައިހުރި ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރާނަން - ނައިބު ރައިސް

2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް: 5 ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމްކުރުމަށް 140 މިލިޔަން ރުފިޔާ

ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ ކާމިޔާބު، 100 ސަރޖަރީ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކާޑިއެކް ސެންޓަރުން 38 ފަރާތަކުން ހިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ - ކޭ އާރު އެޗް

އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ހުށައަޅާ ބީލަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 128 129