ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޖަޕާނުން 41 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ އޮކްޓޫބަރުމަހު ބާއްވަނީ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހޭދަކުރަނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީދާއިރާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމާބެހޭ ސެމިނަރއެއް ޗައިނާގައި ފަށައިފި

"ހީމޮފީލިއާ" ބައްޔާއި ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް އައިޖީއެމްއެޗުން ފަށައިފި

އައިސްއަލަމާރިއަށް ލާން ނުޖެހޭ ބައެއް ބާވަތްތައް!

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް، އަންހެނެއްގެ ކަންފަތުގެ އިވުން އެއްކޮށް ރަނގަޅުކޮށްފި

ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ 8 ރަށެއްގެ މަގާއި ބަނދަރު ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދަނީ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކާޑިއޮލޮޖީގެ ޙިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިފައިއޮތުމަށްފަހު އަލުންފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 120 121