ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 11000އަށްވުރެ މައްޗަށް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭ 200ވުރެ ގިނަ މެމޮގްރަފީ ހަދައިފި

ކާނާލިބޭ ގަސް ރަށްރަށުގައި އާލާކުރުމަށް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެމަހު އާއްމު ރޯގާތައް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކުރި އަދަދު މަދުވެއްޖެ

ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ހުއްދަ މެޑްޓެކްއަށް ދީފި

ހަތަރު ރަށަކުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ނަފްސާނީ ބަލީގެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރޭ، ފަރުވާ ދެވޭނީ އޭރުން: ފަޒްނާ

ކޯވިޑް-19 ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑީ ވައި ދައުރު ނުވާގޮތަށް ހުންނަ ބަންދު ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި

ކޯވިޑް-19 : ފިޔަވަތިން ޕޮޒިޓިވްވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 239 240