ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 26 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 13 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެންޑޯސްކޯޕީގެ ޙިދުމަތް ފަށައިފި

ޓީބީން ދިފާޢުވުމަށް ތުއްތުކުދިންނަށް ދޭ ބީ.ސީ.ޖީ ވެކްސިން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އެކްސްޓްރާޒެނެކާގެ ވެކްސިން ގަތުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19 : ވެކްސިން ރައްކާކުރަން ފިނި ކޮށާރު ހަދަނީ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ މެޑިކަލް އެކްސޯ ޓީމު އެކުލަވާލައި، ބައެއް ވެރިންނަށް ބަދަލުތަކެއް

ކޯވިޑް-19 : ބަލިން ރަނގަޅުވުމަށްފަހު ވަރުބަލިވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވާނަމަ ގޭގައި ކަސްރަތުކުރުން މުހިއްމު

ކައިވެނި ޙަފްލާއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްއަހަރުން ދަށުގެ 2 ކުއްޖަކު

25 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު ޑރ. ފާތުމަތު އަލި ދީދީ ރިޓަޔަރވެވަޑައިގެންފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 255 256