ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ހައްލެއް ނޫން - މިނިސްޓަރ އަމީން

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރްއަައި މެޝިން މިއަދު އައްޑޫއަށް

2 ރަށެއްގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ 2 އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ސިއްޙީ ދާއިރާއާއިމެދު ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ވާނެ - މިނިސްޓަރ އަމީން

އެމަރޖެންސީގައި ގެންނަ މިހުން ސްކޭން ހަދާނީ ޓްރީޓޮޕުން - އައިޖީއެމްއެޗް

މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ، ސެޒޭޝަން ކްލިނިކު ށ. ފުނަދޫގައި

ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރަން އިތުރު 2000 މީހުން ބެނުންވޭ - މިނިސްޓަރ އަމީން

ބޭހާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރީއެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާލިބޭ ހޮސްޕިޓަލްތައް ޤާއިމުކުރަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 114 115