މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑަށް ފަސްއަޅަނީ

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެފައިވާ ރަށްރަށަށް މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފުކުރުމަކީ އަމާޒެއް- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ދިވެހި ބޭހުގެ ކޭމްޕަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިންގުން ވަކި ބަޔަކާއި ޙަވާލު ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނުނިންމަން - މިނިސްޓަރ

މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޤައުމީ ބޮޑު ހަރަކާތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ނެޝަނަލް އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

ޑިޒާސްޓާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި އާއިލާ، ގެއަށް ބަދަލުކުރަނީ

ފޭދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދޭނަން- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ހެލްތް މިނިސްޓަރ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުހެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 93 94