އެއަރ އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތާއެކު ކުއްލި ފަރުވާ ޔަޤީންކަމާއެކު އަވަހަށް

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތާއެކު ބަލި މީހުން އުފުލުމުގެ ނިޒާމަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް

ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢިނާޔަތެއް ދެނީ

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ހުކުރުދުވަހު ފަށަނީ

ލަންކާއަށް ބަލިމީހުން އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދެ ގަޑިއިރުތެރޭގައި ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ކުދިން އުފަންވާ ނިސްބަތް މަދުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ނުހޯދައިފިނަމަ ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއެޅޭނެ: ސާޖިދާ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް

މޭމަހުގެ ކުރިން 76 ރަށެއްގައި ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ: ނައިބު ރައީސް

އެމްއާރްއައި ޓީ ޓޫ ސްޓަރގެ ޚިދުމަތް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 421 422