ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރުމަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ސިއްހީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބ.އަތޮޅުގައި

އިންފްލުއެންޒާ ވައިރަހާއި ވެކްސިން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ، ވަރަށް ކާމިޔާބު!

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 15 އެމްބިއުލާންސް ހޯދަނީ

ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރ މޮޓޯ ސައިކަލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ކޮރަޕްޝަން ވަދެފައިވާތީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން- ރައީސް

މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކާދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕޭނުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރީގެ މިނިސްޓަރުންގެ މަޝްވަރާ މުހިއްމު - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 109 110