"މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް މަދުވުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް"

ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފި

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކަށް އޮތް އިތުބާރު ބޮޑުކުރަނީ

މުލަކުގެ އެފް.ސީ.އެސް ސެންޓަރަށް މިނިސްޓަރު ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އެންޓިބައޯޓިކަށް ނުގުޑާ ބެކްޓީރިއާ ފެތުރޭވަރު ބަލަން ހަދާ ޕްލޭން

ޑަޔަލިސިސް ސެންޓަރ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ

ގާތުން ކިރު ދިނުން - ކުޑަދަރިފުޅުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅިފައި

އއ އަދި އދ އަތޮޅުގައި އެމްއެންޑީއެފުން މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

1 2 ... 318 319 320 321 322 323 324 ... 362 363