ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމަރާތުގެ %90 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އެސްޓީއޯއިން 6 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯގެ ސަރަޙައްދީ 69 ވަނަ ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާހޯދަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ

ޞިއްޙީ ނުރައްކާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފ

"ހެލްތު އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީބޭނުންވޭ"

ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތަމްރީނެއް ފަށައިފި

"ޓީބީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އަދިވެސް އެބަހުރި"

ކެންސަރު ބަލީގެ ފަރުވާ ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ

1 2 ... 319 320 321 322 323 324 325 ... 368 369