ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަލުން އިއުލާން ކުރަނީ

ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބާއްވައިފި

ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އިއުލާންކުރީ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް- އޭސީސީ

ހުޅުމާލެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ 23 ދަރިވަރަކަށް

ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް މުޖުތަމައައް ފައިދާހުރި ދަރިއަކަށް ވާންޖެހޭ

އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒުން އެއްވަނަ އިމާދުއްދީނަށް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި