ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް މުޖުތަމައައް ފައިދާހުރި ދަރިއަކަށް ވާންޖެހޭ

އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒުން އެއްވަނަ އިމާދުއްދީނަށް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޔުނިވާސިޓީއާއި ޕެރެދެނިޔާ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުން ރޭވެސް ބާއްވައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ތިންވަނަ ފިޝް ކޭމްޕް ކ. ހުރާގައި ފަށައިފި

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކުރުމާބެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

"މާލޭ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވަރޗުއަލް" ސްކޫލް ލޯންޗްކޮށްފި