އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޔުނިވަސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުން

ރާއްޖޭގެ 11 ސްކޫލަކަށް ވޯލްޑްބޭންކުން އެހީދީފި

އީ.ޓީ.ސީ.ސީ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެސް.ޓީ.ސީން ހަދިޔާ ދީފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން އޮންލައިން ކޯސްތައް ފަށަނީ

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ދާއިރާއަށް މީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ އުފެއްދުންތެރި ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ - ޗާންސެލަރ

އިންތިޚާބުތަކަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރަނީ

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވެރިން ބަދަލުވިޔަސް، ޔުނިވަރސިޓީ އުފެއްދި މަޤުސަދު ބަދަލެއް ނުވޭ

1 2 ... 103 104 105 106 107 108 109 ... 117 118