ކައުންސިލަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

މެނިފެސްޓޯގައި 50 ރިސޯޓް- 60 ރިސޯޓް ހުޅުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒު

ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙް ފާސްވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް - ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް، ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، މުފްތީ މެންކް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފިއްލަދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ޙަވާލުކުރައްވައިފި

ބަޖެޓް 2017 - ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވައިފި

1 2 ... 534 535 536 537 538 539 540 ... 569 570