މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް

މަޖީދީމަގުގެ ދުވާރު ހިޔާކުރަނީ

"ޔޫތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ކޭމްޕް" ނިމިއްޖެ

ރައްކާތެރި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަނީ

ބްރިޖުގެ ޓޯލްނިޒާމްގެ ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖަޢުފަރު ދާޢޫދު

ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފަށްޓަވައިފި

މަޖީދީމަގުގެ ދެ ސެގްމަންޓެއް ނިމި، 3 ވަނަ ސެގްމަންޓް ފަށައިފި

ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއަށް 4 ޖަނަރޭޓަރ ގަންނަން ހަވާލުކޮށްފި

1 2 ... 533 534 535 536 537 538 539 ... 569 570