ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ އެޑްވައިޒަރ ފިޝަރީޒް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑިސްޕޯސަބަލް ޕްލާސްޓިކާއި ދެކޮޅު ކެންޕެއިންގައި ލަކްސް ރިސޯޓް ބައިވެރިވެއްޖެ

"ފިސާރި ކަނބަލުން"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ހެޔޮ އަގުތަކާއެކު "އެސްޓާރސް"ގެ އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި

"ޗާލު ބަދިގޭގެ" ނަސީބުވެރިޔާއަށް އާ ބަދިގެ ސެޓެއް

3 ފެއަރއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ހުޅުވާލައިފި

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ޝެޑްތައް 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވާފައި ބެެހެއްޓޭނެ

މިފްކޯ ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެހެން ކުންފުނިތައްވެސް ހަރުދަނާކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ޑިސްޕޯސިބަލް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރުމަށް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލައިފި

1 2 ... 952 953 954 955 956 957 958 ... 1230 1231