ޖޫރިމަނާވާ ފަރާތްތަކުން ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވޭނެ- މީރާ

ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

މިއަހުގެ އޭޕްރީލްމަހުގެ އިންފްލޭޝަން 2.30%މައްޗަށް

ރ. އަތޮޅުގައި ހަތް ތަރީގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

މާލޭގެ 2 ފިހާރައަކުން ސްޓެލްކޯގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ެބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި މި މަހުގެ 30ގައި ހަމަވާނ

ބޭރަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މީހަކަށް 500 ޑޮލަރު ވިއްކަނީ

ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީތައް ބާރުބޮޑު ގަޑިތަކުގައި އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަހަރެއް ތެރޭގައި %2.23 މައްޗަށް

1 2 ... 749 750 751 752 753 754 755 ... 793 794