ހާއްސަ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބިލް ހުށައަޅައިފި

ވާދޫގައި އަޅާ 50 އެނދުގެ ޓޫރިސްޓް ހޯޓަލުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުން މިރޭ

ރާއްޖެއަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ޖެޓީ ހެދުން ހުއްޓާލުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ސާރވިސް ޗާގް ނެގުމާބެހޭ ބިލްގެ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއިން ހިލަ ވެލި ގެނެވޭނެ - އެސް.ޓީ.އޯ

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ޕޮރޮގްރާމްތަކެއް މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި

އިތުރު އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އިގްތިސާދީ އިސްލާހުތައް ގެންނަން ޖެހޭ

މިރޭ ދަންވަރު ވަތަނިއްޔާގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ

1 2 ... 639 640 641 642 643 644 645 ... 657 658