މަނިޔަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފާނަ އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު

ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު

"ބްލެކް ބެރީ" ކުންފުންޏަށް 5.9 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާނުވެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އައްޑޫ ބްރާންޗް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޯ މީޑިއާއާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންވަނީ ބާޠިލް ވެފައި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ދާން އެދި ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި

ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި -ޓާޓާ

ޔޫ.އޭ.އީގެ ފަތުރުވެރިނަށް އެއްމެ މަޤްބޫލް މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

1 2 ... 449 450 451 452 453 454 455 ... 471 472