ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޯ މީޑިއާއާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންވަނީ ބާޠިލް ވެފައި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ދާން އެދި ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި

ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި -ޓާޓާ

ޔޫ.އޭ.އީގެ ފަތުރުވެރިނަށް އެއްމެ މަޤްބޫލް މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އާމާނާ ތަކަފުލްއަށް ތިން މަސްތެރޭ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާންކުރައްވައިފި

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ، ހަރުދަނާ ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރަނީ

ބީ.އެމް.އެލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މިއަދު މެންދުރާއި ހަމައަށް މެދުކެނޑިދާނެ

ރޯދަ މަހު މަސް ދަޅުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ