މިނިމަމް ރިޒާވް %10އަށް ދަށްކުރުމުން އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެ

ފަސޭހަ މަދަދު ސްކީމްގެ ބިޒްނަސް ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމަށް އެހީވަނީ

ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރާއި ދެމެދު ފަށަނީ

ބެސްޓް ބީޗް ހޮޓެލް ޑިޒައިން އެވޯޑް ކްލަބް މެޑް ފިނޮޅުވިލާސްއަށް

ބީއެމްއެލްއިން އާ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ތްރީޖީގެ ހިދުމަތް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިޙާރުކުރުމަށް ދުބާއީގައި ރޯޑްޝޯއެއް

ބޭންކު ރިޒާވް ދިހަ އިންސައްތައަށް ދަށްކޮށްފި

30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިސްލާމިކް ފިނޭންސް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި