އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1321 ލިޔުން

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގުތަކުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި

ކުރިއަށް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދުރާލާ އެޅުން މުހިއްމު - ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

"ދިވެހިންގެ ތަރިކަ" ހޭޝްޓެގާއެކު އާޘާރުތަކަށް އޮތް ލޯބި ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް!

ފޮނަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު 6 ގެއަކުން މީހުން ބަދަލުކޮށްފި

ލ. ފޮނަދޫއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ، ވަރަށް ކާމިޔާބު!

މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މާދަމާ ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 15 އެމްބިއުލާންސް ހޯދަނީ

އެސް.ޓީ.އޯ ސުޕަރމާޓުން ޑިސްޕޮސިބަލް ޕްލާސްޓިކް ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

ރަމަޟާންމަހަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިން ކޯހުގެ ބެޖް ހަވާލުކުުރުން ކަނޑުއަޑީގައި

ދިވެހިންގެ ނޭދެވޭ އާދަތަކުގެ މަންޒަރުތައް ސީ.އެން.އެންގެ ސުރުޚީއަށް

ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ މޫސުން، މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޙަމަދު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ

ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު މިފަހަރު ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލުގައި

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

ބަރުގޮނު އަޅާވަރަކަށް މަގުތައް ފުޅާވަނީތޯ؟

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަދުވަސް ވާތީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފި

ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުމަށްޓަކާ ޞިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ އަމީން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 66 67