އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1467 ލިޔުން

ބޮލީވުޑް: މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހު ފްލޮޕްވި 6 ފިލްމް

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ފޮނި އުންމީދުތަކެއް!

ވީ.އައި.އޭގައި ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި

މާލޭގެ ޕާކުތަކުގެ ފައްވާރާތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ 2 ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިފި

ސީލައިފްއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރި މީހުންނަށް ދަޢުލަތުން މާލީ ބަދަލުދެނީ

"އިޝްޤު ވިޝްގު"ގެ ރީމޭކުން އެންމެ ފެންނަން ބޭނުންވަނީ ސާރާއާއި އިޝާން - އަމްރިތާ

ރިތިކްއާއި ޓައިގަރގެ "ވަރ" މިއޮތީ

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލެއް ޢިމާރާތްކުރަނީ

ލިބިފައިވާ ހުނަރާއެކު ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ މަލީޙް

"ދިލްބަރް"އަށްފަހު ނޯހާގެ ޖާދޫ މިފަހަރު "އޯ ސާކީ ސާކީ"އިން

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ނައިބަކަށް މުޖާހިދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

މެލެފިސެންޓް 2 - އަނެއްކާވެސް ޑިޒްނީގެ ކާމިޔާބީއަށް އިތުރުވާ ބޮޅެއް

ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރު ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދޭނަން - ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއާއި ކުނިގޮނޑާއި އައިސް ޕްލާންޓުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ތިނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޤްރާރެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

"އެހެނަސް" ގެ ފުރަތަމަ 5 އެޕިސޯޑް އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ

"ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 73 74