އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1571 ލިޔުން

ރިތިކާއި ޓައިގަރގެ ޑާންސް-އޮފްއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢުރީފު

ކެމިކަލް ގުދަންކުރުމަށް ތިލަފުށީގައި ޙާއްސަ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ވަގު ޕާސްޕޯޓަކާއެކު ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު އަނެއްކާވެސް ހިފަހައްޓައިފި

އޭޖީޓީގެ 14 ވަނަ ސީޒަންގެ ކާމިޔާބީއާއެކު ކޯޑީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

އައިފާ އެވޯޑްސް 2019: މިފަހަރު ވިދާލީ ރަންވީރާއި އާލިއާ

ވިސާ ހެއްދުމަށް ނަކަލުކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ބޭނުންކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ހިފަހައްޓައިފި

"ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުގެ ފީސިބިލިޓީ ހަދަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި!

ޖޮބްފެއަރއިން 500 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ތިން ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގައި އިންސިނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަގު ޕާސްޕޯޓަކާއެކު ރާއްޖެ އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު ހުއްޓުވައިފި

މާލޭގައި އަގުދީގެން 4 ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް ޕާރކްކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިފި

ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ޒާޙިރު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީން ޠަލާލް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ކެލައާއި ހެނބަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ސްޓެލްކޯގެ އަމާޒެއް - މުޣުނީ

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ދެ ބިދޭސިއަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލުމާއެކު އިމިގްރޭޝަނަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ!

ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ހުޅުވަނީ

އެމް.އެމް.އައިގެ "މިޑް-ޓަރމް ހޮލިޑޭ 2019" ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 78 79