ވަފީޤާ ޙާމިދު

1857 ލިޔުން

ގަގާން ކުލިނިކުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ނައިބު ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

2022ވަނަ އަހަރު ބޯހިމަނަނީ

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ދުވާލަކު މީހަކަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީއަކީ 182 ރުފިޔާ - ދިރާސާ

އާރްޑީސީގެ މަަސައްކަތްތައްވެސް ލާމަރުކަޒް ކުރަނީ

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އިންޑިއާ މީހާ، ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ވޭމަންޑޫ - ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭ، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާއި ގުޅިފައި

ގްރޭޑް 7އާއި 8ގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތައް ހުޅުވައިގެން ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފި

މަޖީދީ މަގުގައި ތާރުއެޅުމަކީ އަމާޒެއް - އާރްޑީސީ

ގދ. ގައްދޫގެ މަގުހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިމަހު 23ގައި ފަށަނީ

1

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ: މިދިޔަ މަހު 106 މައްސަލަ ހުށައެޅި

ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ހެއްދުުން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހއ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން ފަށައިފި

ވެސްޓް ޕާކް ހުސްކޮށް އެސަރަހައްދުން ދުއްވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

މިނިވަންކަން އޮތަސް، ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މީހުންގެ އަބުރު ކަތިނުލާ: ޕީޖީ

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ގަމުން މިހާތަނަށް 62 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : މާސް އިންސްޕެކްޝަންގެ 4ވަނަ ބުރުގައި 3000 ތަނެއް ބަލައިފި

މޯލްޑިވިއަނުން އެކަނިވެސް، ބަންގްލަދޭޝްގެ 7000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޮނުވާލައިފި

މަތީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ދޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސީ.ޑީ.އާރް.އައި ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 92 93