ވަފީޤާ ޙާމިދު

1017 ލިޔުން

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފަށާނެ

މާވެޔޮ މިސްކިތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރަކާ ހެދި - މިނިސްޓްރީ

ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި މާލޭގެ މަގުތަކަށާއި ޓްރެފިކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ- އެމްޓީސީސީ

ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވި މީހުންނާމެދު މިދަނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން - ފެނަކަ

33ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްގައި 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ރިސަރޗް ކޮންފަރަންސް ފަށައިފި

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލްއަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް ބަދަލުދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގައިފި

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ 30 ގޮޅިއެއް ބަންދުކޮށްފި

އާ މާރުކޭޓް އަޅަން ގޮޅިތައް ހުސްކުރަނީ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސީލައިފުން ހޯދާނަން- އެޗްޑީސީ

ކޮމޮރޮސްގެ ރައީސްއާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހި ޗެނަލްތައް މިހާރަށްވުރެ ސާފުކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ބެލުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިރޭ ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ހެންވޭރު ހުރިހައި މަގެއްގައި "ލެޑްލައިޓް"!

"ވުމަން އޮފް ދަ އިޔަރ" އެވޯޑް މަރިޔަމް ވަހީދާއަށް

އެމްއެންޔޫގެ ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން ހަރަކާތް ފަށައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް 2 ވަނަ ކޯޓާއަށް މީހުން ހަމަޖައްސައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 50 51