ވަފީޤާ ޙާމިދު

1658 ލިޔުން

ނިއުމަތްތަކަށް ސިއްރާއި ފާޅުގައި ޝުކުރުވެރިވޭ - ޚުތުބާ

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއެކު 3 މަހަށްފަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލުތަކަށް

އަލް އަޤުޞާ މިސްކިތް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ ދީނީ ވާޖިބެއް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ނިއުނޯމަލްގައި މާދަމާ ކިޔަވަން ފަށަށް ސްކޫލްތައް ތައްޔާރުތަ؟

" ޓެލީއާއެކު ކޮއްކޮމެން" ގެ ނަމުގައި އާ އެނިމޭޓެޑް ޕްރޮގްރާމެއް

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި 198 ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފި

ފީދައްކައިގެން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ޕާކު ކުރެވޭނެ 52 ޖާގަ

ލ އަތޮޅު ކޯވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ފޮނުވައިފި

މި މިޙާލަތުގައިވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ - ރައީސް

މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު 514 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

ކިރު ޕެކެޓްތައް ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން ދަރިވަރުންނަށް ބަހާނެ: މިނިސްޓަރ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މާވެޔޮ މިސްކިތް ޖަނާގެ ބައްޕަގެ ހަނދާނުގައި ބައްޕަގެ ނަމަށް

2

އިމިގްރޭޝަނުން "އިމުގާ"ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް ޤާއިމްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ދައުލަތުން މީޑިއާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީޑިއާކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާގޮތަށް "ތަޢުލީމާ ބެހޭ" ޤާނޫނު އެކުލަވާލަނީ

2

ކުދި ތަންތަނުގައި ޕްރީ ސުކޫލް ހިންގުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ފުލުހުންގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

"އެއްކުއްޖަކު ގެންގުޅޭ ކުޅޭ ސާމާނު އަނެއްކުއްޖަކަށް ނުދީ"

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 82 83