ވަފީޤާ ޙާމިދު

3426 ލިޔުން

"ގްރީން ފައިނޭންސް" އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

ސްޓޫޑަންޓު ލޯނަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލަނީ

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އައު 7ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް، 3ސްކޫލުގައި މިއަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި 2.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ މީހާ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ސޫރިޔާއާއި ތުރުކީއަށް އައި ބިންހެލުން: ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން ފަންޑެއް

އީފާސްއިން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެޕްއަކަށް ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް

ތިލަފުށިން ސިނާޢީ ބޭނުމަށް 50 ބިން ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ލޯނު ނަގައިގެން ކިޔަވައި ދަރިވަރުންނަށް ހުރިހާ ބުރައެއް ލުއިކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ޖޫންމަހު ބޮޑުކުރަނީ

"އުމުރާ ގުޅޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ކުދިން ވާންޖެހޭ"

ހޯރަފުށީ ހާފްވޭ ހައުސްގެ މަސައްކަތް އޭޕްރީލްމަހަށް ނިންމާލެވޭނެ: އާޒިމް

ޒަމާނީ ޓަރމިނަލަކާއެކު ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓު އަންނަމަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

މާފަރު އެއަރޕޯޓްގެ ޓަރމިނަލް 2 ފަންގިފިލާއަށް، ޖާގަ ތަނަވަސްވާނެ

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި، ބަދަލުތަކާއެކު އޮލިމްޕަސް އަލުން ހުޅުވައިފި

އެފްއެސްއެމްއިން ފެލިވަރުން މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށައިފި

ލަންކާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ބޯޑަރ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް

މުލަކު މަސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 3މަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ: ޢާޒިމް

ކުޑަގިރިއަށް ޚާއްޞަ މޯބައިލް އެޕެއް، ބުކިންއަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓު ސަރަޙައްދު މާރިޗުމަހަށް ހިމާޔަތްކޮށް ނިންމޭނެ: އާޒިމް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 171 172