ވަފީޤާ ޙާމިދު

3136 ލިޔުން

އޭޝިއަން ކަރާޓޭ މުބާރާތަށް ދިޔަ ޓީމާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްޕީއެލްއިން ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު 4 ސްކޫލެއް ނިންމާ ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ: މިނިސްޓަރ

ސޯލަރ ހަކަތައަށް ޚާއްސަ ބެޓަރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ގދ. ރަތަފަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ބައު ޖަމާލުއްދީން ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ނިމޭނެ - މިނިސްޓަރ

ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް މުދައްރިސުންނަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ލިބިދީފި - ނައިބްރައީސް

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރުމަހަށް ނިންމަނީ

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށާނަން: މިނިސްޓަރ

ޕޮލިސް އެކަޑަމީގައި ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

އުނގޫފާރު މަގުހެދުން ނިންމާލުމަށްފަހު އަންނަ އަހަރު ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ

ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހައިވަކަރު އަޙްމަދު ފުޅު އަވާހަރަވެއްޖެ

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތާއެކު ފުރަތަމަ 2 ހަފްތާގައި ދަތުރު ހިލޭ

ދުވާފަރުގެ މަގުހެދުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސެޕްޓެމްބަރަށް ނިންމަނީ

އަލިފުށީގައި އެއަރޕޯޓް އަޅަން ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފްލައިން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

މާލެއަށް ސާފުބޯފެން ދޫކުރަން ފެށިތާ 34 އަހަރު

ކާޑެއްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 156 157