ވަފީޤާ ޙާމިދު

1320 ލިޔުން

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް ވިއްސާރަ ކުރާނެ

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 114 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބޭ - އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވޭ - ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުމަކަށް މިނިސްޓަރ އަމީން އޮމާނަށް

ސާކްގެ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

ރައީސް ޞާލިޙް މާކުރަތު ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުގެ ޤާނޫނު އަންނަ އަހަރު އިސްލާހުކުރަނީ

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ގޮނޑިތައް ބަހާފައިވާގޮތް ހާމަކޮށްފި

އެކި ފަންނުތަކުން ކުރިއަރާފައިތިބި ދިވެހިން ޤައުމަށް އައިސް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ނާއިބު ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

މާލޭގައިހުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުުރަން އަންގައިފި

ދިރިއުޅެން ރައްކާތެރި ނޫން ތަނެއްގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅު މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލުން ދިވެހިންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނާއިބް ރައީސް އޮޅުންފިލުއްވައިފި

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 69 ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާކޮށްފި

ނާއިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް އިންޑިއާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

2021 ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި އެސީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ

މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަނީ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65 66