ވަފީޤާ ޙާމިދު

3706 ލިޔުން

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ތަޖުރިބާކުރުން އެންމެންނަށް، 2 ހަފްތާތެރޭގައި ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙްކުރައްވަނީ

އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި ހިމެނުނު 445 ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދެއްވައިފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ޝަރުތުހަމަވި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދެއްވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރުމާ ދުރުހެލިވާންވީ އެންމެންގެ ޞިއްޙީ ރައްކަލަށް: ރައީސް

"ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް ޢިމާރާތް ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ނުލިބޭ: ޕްލޭނިންގ

އޭއައިއޭގެ ބޯޑަށް ޝަޒުރާ، ބިޒްނަސް ސެންޓަރގެ ބޯޑަށް ލަމްޔާ

ހިނގާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ މަގުހުރަސް ބައްތިއެއް ސެނަހިޔާ ކައިރީގައި ހަރުކުރަނީ

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ އިންވެސްޓަރ ކޮންފަރެންސް އަންނަމަހު

ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެހީވުމަށް އެޗްޑީސީން އައިއޭސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއް

އަމީނީމަގުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާލައިފި

އަހަރު ފަހުކޮޅު ކޭ-ޕާކް ފްލެޓްތައް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި 3 ދިވެއްސެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިނަމާލެ ފްލެޓުތައް ތަޅާލައި އަލުން އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތު ލީޑާރސް ފޯރަމް ކޮޅުފުށީގައި ފަށައިފި

ހައްޖުވެރިން ޖޫން 12ގައި ފުރަން ފަށަނީ، ފުރަތަމަ ގުރޫޕަކަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

ޅ.ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކޮށް ނިމި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 185 186