ވަފީޤާ ޙާމިދު

4038 ލިޔުން

6 މަހުގެ ކާމިޔާބީ: ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ވަނީ ޚަލާސްކޮށްފައި

96،000އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރަށް ތައްޔާރު

މީޑިއާ ވިލެޖުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށޭނެ، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް: ވަޒީރު

ކައްކާ ގޭސް 5 މަސްދުވަހަށް ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރަނީ

އަލަށް ރެކްރޫޓްކުރި 200 މުދައްރިސުންނާއެކު ލުޔެއް ލިބޭނެ: ވަޒީރު

ކައުންސިލްތަކުގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ކުރާނެ ރަށްތައް ކަނޑައަޅަނީ

އަހަރަމެންގެ މަދަދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ނަރުހުން ކޮށްދެނީ ޤައުމީ ޚިދުމަތެއް

މެޑިކަލް ސްކޫލާއި ޓީޗީންގ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅަނގު މޫސުން ފެށިއްޖެ، ކުރިއަށްއޮތީ ވިއްސާރަ ދުވަސްތަކެއް

ތެލެސީމިއާ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރާނީ ބޯންމެރޯ ހެދޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއެކު: ޑރ. ޚަލީލް

ތެލެސީމިއާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ގާފަރު ފަޅުން 16 ރަށް ހިއްކަން ޙަވާލުކޮށްފި

މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ވަނުމަށް އެދި އަތޮޅުތަކުން 967 ފޯމް

އޭދަފުށީގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިސް އޮފިސަރުންނަށް ކަރެކްޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް ސެމިނަރ އެއް ބާއްވައިފި

ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ތޮއްޑޫ ފިހާރައަށް ސަޕްލައި ކުރާނެ ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިން ހޯދަނީ

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުއްޖަކަށް ގަދަކަމުން އެންޓިބަޔޮޓިކް ދޭން އުޅުނު ވާހަކަ އައިޖީއެމްއެޗްއިން ދޮގުކޮށްފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 201 202