މަރިޔަމް ވަފާ

1628 ލިޔުން

ކާމިޔާބު ސަރޖަރީއަކާއެކު ފުނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ބޮޑު ޗުއްޓީއަށްފަހު އިތުރު ރާޅަކުން ސަމާލަތްވުމަށް ރައްކާތެރިވަމާ

ކޯވިޑްގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 222އަށް

ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުން: އެޗްޕީއޭ

ޢާއްމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރަތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ވެކްސިން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް ދަތިވާނަމަ ހެލްޕް ޑެސްކުން އެހީތެރިވެދޭނެ

ގއ.ވިލިނގިލި ކުނިގޮނޑު ސާފުކޮށް 800 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ކުނި ބޭރުކޮށްފި

ބަނދަރާއެކު ށ.ފޯކައިދޫއަށް އައު އުއްމީދެއް

މަސްވެރިކަންކުރުމަށް 17 އުޅަނދަކަށާއި 96 މަސްވެރިޔަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވޭ: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

އިތުރު 107 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 77،000އިން މައްޗަށް

މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިން ދެވޭ މަދު ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ، ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރައްވާ!

މީޓަރ ޕާކިންގ ސިސްޓަމް މާލެއަށް ތަޢާރަފްކުރަނީ

މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ރަށްރަށުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނުނަގާނަމަ މޮނިޓަރިން އުވާނުލެވޭނެ: އެޗްއީއޯސީ

ހިޔާގެ ރޯވި ޢިމާރާތުގައި މިހާރު ކުދިންނެއް ނުތިބޭ: ޖެންޑަރ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް

ހިޔާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު، ކުރެހުންތެރިންގެ ފިހިތަކުން

500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފި

ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޓަރ-ކަނެކްޝަން މަޝްރޫޢު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލާއިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 81 82