މަރިޔަމް ވަފާ

1040 ލިޔުން

ފްލެޓު ލިބުނުކަމަށް 9517 ފަރާތަކަށް ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފައިވޭ - ކޮމިޓީ

ނައިފަރުގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރަނީ

ލ.ފޮނަދޫ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވާނެ - އެމްޓީސީސީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި 13500 އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން މިހާތަނަށް ވަނީ ފޮނުވާލެވިފައި: އިމިގްރޭޝަން

އިތުރު 200 ބިދޭސީން މިއަދު ޤައުމަށް ފޮނުވާލާއިފި

ތަފާސް ހިސާބަށް ނުބަލާތީ މަޝްރޫއުތަކުން ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭފަހަރު އާދޭ: ޕްލޭނިންގ

މާލޭހުކުރު މިސްކިތް މިމަހު ހުޅުވާލާނެ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

މެޓްފޯރމިން ހައިޑްރޯކްލޮރައިޑް ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

ރުބެއްލާ ނައްތާލެވުމުން އެނގެނީ ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން: ޑރ.ނަޒްލާ

ރާއްޖެއަކީ ރުބެއްލާ ނައްތާލެވިފައިވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅައިފި

ކުޑަކުޑަ ޒަލަފްގެ ޚާއްސަ މެސެޖް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް

ހއ. ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕްގައި އެޑްމިޓްކުރާ ބަލިމީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫޢު ފްލެޓުގެ އަގު 7000 އަށްވުރެ ތިރީގައި ހިފަހައްޓާނަން: ސަރުކާރު

ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންނުވާ ތަންތާނގައި 21000 ޢާއިލާ ދިރިއުޅޭ: ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ

2

ފަގީރުންގެ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީވުމަށް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

އައު ޢާއްމު ޙާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19ގައި 11 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނުދައްކާ ވާހަކައިގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ޕީއެސްއެމް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ހުރިހާ ޕޭޝަންޓުން ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކުރަން ނިންމައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52