މަރިޔަމް ވަފާ

1700 ލިޔުން

ފެނާއި ނަރުދަމާއާއެކު ކަނޑޫދޫގެ ތަރައްޤީއަށް އިތުރު ދިރުމެއް

ޒުވާން އާބާދީގެ %56އަކީ ވަޒީފާ ނެތް އަދި ތަޢުލީމީ ގޮތުންވެސް ޙަރަކާތްތެރި ނޫން ޒުވާނުން

ކޮޕް-26: މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް އަސްލު ޒިންމާވާންޖެހެނީ ކޮންބައެއް؟

ކޮޕް 26، ގޮތް ނިންމަން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތަށް ވެދާނެ!

ސްޓެލްކޯއިން އެސެމްބަލް ކުރި ސްޓެވޯ ބްރޭންޑްގެ ފުރަތަމަ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް ހަންޏާމީދޫއަށް

މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު އަންނަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި މަތިން ތިރިއަކަށް ނޫން: ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

އިންޑިއާގެ އެހީގައި 8 މަޝްރޫޢެއް ހިންގަނީ

ފްލައިންގ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި އޮތޯރިޓީގެ އިހުމާލު ބޮޑު: އޮޑިޓް

ކޯވިޑްގައި ރާއްޖޭގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 240އަށް

ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގައި 500އަށްވުރެ ގިނަ ދަނޑުވެރިން

އެގްރޯ ގާޑަންގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫޢު ކަނޑޫދޫ ސްކޫލްގައި

ކަނޑޫދޫ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒުން ދުވަސްވީ ދިވެހި ރަހަތައް ތާޒާކަމާއެކު

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އިތުރު 5 ރަށެއް ދޫކުރަނީ

"ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޒަމާނީ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށް، ބިން އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރަންޖެހޭ"

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް ބިން ލިބޭނެ ފަހި ގޮތެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދެއް ބިނާކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީވާންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ޚަރަދުކުޑަ ހަކަތައިގެ ނިޒާމަކަށް ބާރުއަޅާ، ހަކަތައިގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް

ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ބަލި އިތުރުވަނީ: ޖެންޑަރ

ކޮނޑޭގައި ތަފާތު ފަރުމާއަކަށް މިސްކިތެއް ބިނާކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 84 85