މަރިޔަމް ވަފާ

2670 ލިޔުން

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ސްކޯލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތަކެއް

ދިޔަމިދިލީ ގަނޑުވަރު މިއުޒިއަމަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލްގެ 6 ކްލާސް ރޫމާއެކު ސްކޫލް އެއްދަންފަޅިއަށް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް ކުއަރޓަރސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ސޯޝަލް ހައުސިންގތަކަށް ދައްކަންހުރި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަޢާފްކޮށްދޭނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

ގާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް އަހަރެއް ތެރޭ ނިންމަން ޙަވާލުކޮށްފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލާނެ ގަޑިތައް ޢާއްމުކޮށްފި

ބޮލަކަށް ޖެހޭ ޢާމްދަނީ 17000 ޑޮލަރަށް ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: މުޢިއްޒު

މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށް ލޯނަށް އެދުނު 1275 ދަރިވަރަކަށް މިއަހަރު ލޯނު ދެނީ

ތ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ހުޅުދުއްފާރުގައި ދަނާލެއް ތަރައްޤީކޮށްދޭނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލީ މަގުތަކަށް ބާރުބޮޑުވާނެތީ އިލެކްޝަނުން އެދިގެން: އާރުޑީސީ

ޑީއެޗްއެލް ޕެކޭޖެއް ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސް ފީދެއްކުމަށް ކަމަށްބުނެ ސްކޭމް މެސެޖެއް ދައުރުވަނީ

މިހާރުން މިހާރަށް، ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަކީ ވާނެކަމެއް ނޫން: ޙަބީބު

އަމާޒަކީ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފޯމްތައް މިރެއަށް ނިންމުން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ނާސަރީ "މާލެ ފެހި" ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސް ބާނަމުންދިޔަ ލަންކާގެ 4 ބޯޓެއް އަތުލައިގަނެފި

ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އަޅަންކުރާ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ނުދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ

މާފުށިން ގޯތިތައް ދޫކުރާ ތަން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން ބުރާސްފަތިދުވަހު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 133 134