މަރިޔަމް ވަފާ

2893 ލިޔުން

ފަލަސްޠީނަށް އެހީދޭ ފަންޑަށް ރާއްޖެއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރާނެ: ވަޒީރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޒުވާނުންނަށް ސިޔާސީ އައު ބިންގަލެއް އަޅުއްވައިދެއްވާފައި: ވަޒީރު

އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށް ނިމެނޭ: ވަޒީރު

4 ރަށެއްގައި ލެބޯރެޓަރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާގައި ފަށާނެ: ޑރ.ޚަލީލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ: މޭޔަރ

އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހައްގުވެރިންގެ އަތުން އަތުލި ފްލެޓްތައް ލިބޭނޭ: ރައީސް

ނަޝީދު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ނައިބު ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ދޫކުރީ މި ސަރުކާރުން: ރައީސް

އައްޑޫގެ މިސްކިތްތައް މަރަމާތުކުރުމަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ: ވަޒީރު

ދެވަނަ އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ފޯރަމް ދުބާއީގައި

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

ތިލަމާލޭ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ތާވަލާ އަޅާބަލާއިރު ކުރީގައި؛ %33 މިހާރުވަނީ ނިމިފައި

10 ޔޮޓާއެކު ސަވާދިއްތައިގެ 3 ވަނަ ދަތުރު ފަށައިފި

މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރުވާ ފައިސާ އިޤްތިޞާދުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ތިބި 29 މީހަކު ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރަނީ

އޮޅުވާލައިގެން މީހެއްގެ އެކައުންޓުން 2 ލައްކަ ރުފިޔާ ނަގައިފި

ގާދިއްފުށީގައި ހުއްޓިފައިހުރި މަޝްރޫޢުތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އަލުން ފަށާނަން: ރައީސް

ވަންދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ: ރައީސް

ހިރިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145