މަރިޔަމް ވަފާ

529 ލިޔުން

ގއ.ވިލިގިއްޔަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ވާނަމަ އެކަން ސިއްރެއް ނުކުރާނެ- ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އައިސީޔޫގައި މިހާރު ފަރުވާދެމުންނުދޭ - އައިޖީއެމްއެޗު

ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި- މިނިސްޓަރ

ޕެންޝަން ފަންޑު ފައިސާއިން ޙައްޖަށް ދެވޭނެގޮތް ހެދުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް އަދި ނުނިމޭ- ޕެންޝަން އޮފީސް

ދިވެހިންނަށް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައި ދިނުމުގައިވެސް ދިވެހިން

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ފިނިކުރާ ނިޒާމު އިންސްޓޯލް ކުރަންފަށައިފި

ސިސިލްފަރު ޙައްޖު ގްރޫޕަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ ކީއްވެ؟

ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދު, ތަންފީޒުނުކުރެވެނީ ކީއްވެ؟

ވެސްޓް ޕާކު ސަރަޙައްދުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހަދަނީ

ޤާބިލު ނަރުހުން: ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން

އާސާރީ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ފަންނީ މީހުންގެ ލަފަޔާއެކު- ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

މާވެޔޮ މިސްކިތް ރޯދައިގެ ކުރިން ނިމޭނެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ވިލުފުށީ ގެއަކުން 3 ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާ ކުރުމަށް މިއަހަރު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފޯރަމް ބާއްވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ހެދި ޕާކިން ޒޯން ހުޅުވައިފި

އީރާނުގެ ބޯޓުން މިހާތަނަށް 50 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27