މަރިޔަމް ވަފާ

761 ލިޔުން

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހުންގެ އަބުރާބެހި މީހުންގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ހިންގާ އަމަލުތަކާ ދުރުވާންޖެހޭ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ފޮޓޯޖެހި އިންޒާރު ނެތި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ބާއްވަނީ

ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމުގައި ބީއެމްއެލްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އަމީނިއްޔާގެ އިސް ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ "ޢިލްމީ ގުލަޝަން" ބާއްވައިފި

ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް، ވާރޭ ވެހޭނެ - މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ!

ވިލިމާލޭ ބާބެކިއު ސަރަޙައްދުގައި ވަޑާންކޮށް، ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ލޯނު ސްކީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ބޭރަށް ކިޔަވަންދާ ބައެއް ކުދިންގެއަތުން މަކަރުން ފައިސާ އަތުލާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ނަރސިންގ ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ އިންސާނިއްޔަތުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ޚިދުމަތެއް - ރައިސް ޞާލިޙު

ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އުޅުނު ބޯޓެއް ދިވެހި މަސްވެރިން ހިފަހައްޓައިފި

އައިޖީއެމްއެޗު އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން - ސަލީމް

މުވައްޒަފުން ރޭޑިއޭޝަނުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ބެޖެއް އައިޖީއެމްއެޗުން ތަޢާރަފުކޮށްފި

މޮޅަދޫ ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނާއިބު ރައީސް ފައްޓަވާ ދެއްވައިފި

ރައިސް ޞާލިޙުވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ބައްލަވައި އެކަންކަމަށް ޙައްލު ގެނެސްދެއްވާފައި - ނައިބު ރައިސް

ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހަމައަށްވެސް ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓު އޮފީސް

އައްޑޫ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒާއެކު ދެކުނަށް އުންމީދެއް

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޮޑެތި އެހީތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި - ޑރ. ޙުސައިން

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 38 39