މަރިޔަމް ވަފާ

698 ލިޔުން

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

މަދު ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި އެތައްބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އަނދާ އަޅިއަށް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ ނަން، ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އަސަރުކުރި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 1 މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް

ރޯވި ދެގުދަނެއް ހުރީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭންޑަރޑަށް ފެތޭގޮތަށް - ވެރިފަރާތް

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިފޯމާއި އެހެނިހެން ސާމާނު އެޑިއުކޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިދެއްވަނީ

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުފެދުމުގައި ސިކުނޑީގެ ޚާއްޞަ ވަކި މައްސަލައެއް ހުންނަ މިންވަރު ގިނަކަން އޭޑީކޭއިން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

ނޭޝަނަލް ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ފްރޭމްވޯރކް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ބިދޭސީންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

މަރަދޫ-ފޭދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ހާނީއްކަވި މީހާ އިތުރުފަރުވާއަށް މާލެއަށް!

އިންޑިއާގެ އާރްސީސީއާއެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމާއެކު ކެންސަރުގެ ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ - އަމީން

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި 24 ކުންފުންޏެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލެއް ހަދަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސިއްޙީ އައު ހޯދުންތައް ހޯދުމަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން އަތުކުރި އޮޅާލާފައި!

ގުޅިފަޅު ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްޓާއެކު ރާއްޖެ މުޅިން އާހަރުފަތަކަށް ދާނެ - އެމްޕީއެލް

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް އަންނައަހަރު ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ - މޭޔަރު

އައްޑޫ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ޢައްމުންގެ ޚިޔާލުހޯދައިފި

މިލަދެކުނު އަދަބީ ޢީދު 2019 ނ.މަނަދޫގައި ފަށައިފި

ހއ.މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

"ފޮތް ކިޔަމާ"އަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34 35