މަރިޔަމް ވަފާ

621 ލިޔުން

ސަމާލުވޭ، ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ

އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްގެންނަމަވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ - ނާއިބު ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސް ދަރިފުޅަށް ވާސިލުނުވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދައުލަތުން 2 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި

2054 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިންގެ އާބާދީ މިލިއަނަކަށް، ބިދޭސީންގެ އާބާދީ 4 ލައްކައަށް އިތުރުވާނެ

ކުޑަ ކުއްޖަކު ވިއްކާލި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރިވެލި އެވޯޑު 21 ފަރާތަކަށް ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީ ހޯދަން ސަލާންޖެހުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ - ޝިދާތާ

މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް 99 މީހަކު އިންފްލުއެންޒާއަށް ޕޮޒިޓިވް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށްދޭ ތަޢުލީމު ހަރުދަނާކުރަނީ

ޝައިމް ފޮރުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ 46އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީ ޖެހިގެން ކުރި ރިޕޯޓުތައް ގިނަ - އެޗްޕީއޭ

އިންތިޚާބީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ސިމްޕޯޒިއަމް އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި

ބާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް މާދަމާ ޢިއުލާނުކުރަނީ

ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތައް އިތުރުކުރާނަން - އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރު

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 6 ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ހުއްދައާ ނުލާ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން މިނާ ޙައްޖު ގުރޫޕަށް އަންގައިފި

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢު، އެދެވޭ ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭނެބާ؟

ކޮރަލް ބޮލެވާޑާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް، ބަދަލު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވާނެ- މިނިސްޓަރ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31 32