މަރިޔަމް ވަފާ

2238 ލިޔުން

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ސެލެބްރިޓީ ފެސްޓިވަލް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަނީ

ލަންދޫ ހެރިޓޭޖް ސައިޓާއެކު އެރަށް ޘަޤާފީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ދިމާލަށް

ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށް ޤާއިމުކުރާ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަނީ

މަރުވެފައި ތިބި ވައްލަތަކެއް މާލޭ ފަޅުތެރެއިން

އެކަނި ދަރިން ބަލާ ފަރާތްތަކަށް، މިހާތަނަށް 220 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުން ލަންދޫ ކުއްޅަވަށް މަޝްހޫރު "މޫވެން ޕިކް"ގެ މެނޫއަށް

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ - 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ޢާއިލާއަށް އުފާވެރިކަން

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ފުރައްސާރައަކީ ސިޔާސީ މައިދާނަށް އަންހެނުން ނިކުތުމަށް އޮތް ހުރަހެއް: ރޮޒައިނާ

"ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު" ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ ކުއްޖާ ޑީ-ހައިޑްރޭޓްވޭތޯ ބެލުން ވަރަށް މުހިއްމު

ސިނަމާލެ ފްލެޓްގެ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން މަޢާފްކޮށްދީފި

ވިރަ ސެންޓަރު - އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާގެ ޚިދުމަތްތައް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް

ޝެންގެން ވިސާ ލުއިކުރުމާއި މަހުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މުއްސަނދިންނާއި ފަޤީރުންނަށް އެއްހަމައަކުން އާސަންދަ ދޭ އުޞޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

3700 އަށްވުރެ ގިނަ އެމްއާރްއައިއާއެކު ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ބޯހިމެނުމުގައި އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފި

ޒަމާންވީ ކުނިފުނިތަކުން މިންޖުވެ، ކުނިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ތަޞައްވުރު ހަގީގަތަކަށް

އެމްޕީއެލްގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރޭންގެ ތަޖުރިބާ ސިމިއުލޭޓަރއިން

ދަޢުލަތުން ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ 94 ކުއްޖަކު އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް

މޫސުމީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް މާލީ އެހީދޭނެ ޚާއްސަ ފަންޑެއް

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ 3 މުބާރާތެއްގެ މަތީ ސާނަވީ ގިންތި ކުރިއަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 111 112