މަރިޔަމް ވަފާ

2961 ލިޔުން

އުނގޫފާރު، ކުޑަހުވަދޫ އަދި ވިލިނގިލީގައި މިފަހަރު އޮތީ ފޯރިގަދަ ޢީދެއް

ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ފެންކަނޑާލުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން: އެޗްއާރުސީއެމް

ޢީދު ފާހަގަކުރާއިރު އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުނުވުމަށް އަންގައިފި

މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާއަށް

ޔޫރޯ ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމް އޮތީ ތައްޔާރަށް: ޒީނާ

ރައީސްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ މުހިއްމު ބިލްތަކާއެކު ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ޢާއްމުކޮށްފި

ޤައުމު ކުޑަނަމަވެސް ދިވެހީން ފަލަސްޠީނާއެކު ތިބިކަން ދަނީ ދުނިޔެއަށް ދައްކައިދެމުން: ފައިޞަލް

ތައިލެންޑު ލިބެންހުންނަ 15 ބޭހެއް ނުގަތުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސަރވިސްއާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން އެއްމިސްރާބަކަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ - ނާޒިމް

ހުޅުމާލޭގެ ކަންނެލި ޖެޓީ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށްދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ވަޒީރު

ސަރުކާރުން ޤައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރާނީ ސިޔާދަތީ ރަތް ރޮނގު ހުރަސްނުކޮށް: މެންބަރު އަޒާން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށް އެމްއޭސީއެލްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

ހިޔާ ފައިނޭންސިންގައި އެމްއައިބީން ބައިވެރިވުމަކީ ލޯން ދޫކުރުމަށް ލިބޭ ބާރެއް: ޑރ.ޙައިދަރު

މާލެ އަތޮޅު ހެލެގެލި ކައިރިއަށް އަޑިއަށް ދިޔަ ދޯނި ކަފުޖަހައިގެން ގަމަރުގިރިއަށް ގެންދަނީ

މަސްވެރިކަމާ ބޭހޭ ކޮލެޖްގެ ކިޔެވުން އޮގަސްޓުގައި ފެށުމުގެ ތައްޔާރީއަށް ބާރުދުވެލީގައި ކުރިއަށް

މަތީ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އަޚްލާޤީ ރިވެތި ސިފަ ފެންނަންވާނެ: މަހާޒް

ޕީއެސްއެމްގެ "ޔޫފޯރިއާ"އަށް ކުޑަކުދިންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނީ ފަރުދުންނަށް: ވަޒީރު

އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަ ޒުވާނުންތަކެއް ބިނާކުރުމުގައި އައިޔޫއެމްގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު: ނައިބު ރައީސް

ސަރުކާރު ޚަރަދުގައި ޙައްޖަށްދާ 48 މީހުން މާދަމާ ފުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 148 149