ކޯވިޑް-19

ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަ ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުމާލޭ ޕްރީސްކޫލްގައި ހުޅުވައިފި

ކޯވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހަކު ގާތުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: އިޓަލީ މީހާ ފުރުވާލި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުލުހުން ފަށައިފި

ކޯވިޑް19: ޖަލުތަކުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ތެދު މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިދީ ނުތަނަވަސްކަން ނުއުފެދޭގޮތަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމު

ކޯވިޑް19: ޝައްކުކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ފެނިގެން ރީތިރަށަށްވެސް އަރައިފޭބުން މަނާ

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާގިރި ހޮޓެލް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ޝައްކުކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19: ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދެމީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

1 2 ... 487 488 489 490 491 492 493 ... 495 496