މެދުއިރުމަތީގައި އެމެރިކާގެ އިތުރު ދިފާޢީ ނިޒާމުތައް ރުކުރުވާލައިފި

މުލަރ ރިޕޯޓު އުނިއިތުރަކާ ނުލައި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ބްރެކްސިޓާމެދު ލޭބަރ ޕާޓީން ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގައި އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރެވޭނެކަށް މޭ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕަޕާ ނިއުގިނީއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ގޮގޯއީއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކުގައި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައިފި

ޗައިނާއަށް އިތުރު ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވަފާނޭކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދީފި

މެދު އިރުމައްޗަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޓްރަމްޕް އިޢުލާންކުރައްވައިފި

އެޕްރިލް މަހު ސްރީލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ދައުލަތުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފައްޓައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިނުވުމުން ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައަށް ބޮޑު އަސަރެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 290 291