ރަޝިޔާ ހިމަނައިގެން ޖީ8 އެކުލަވާލުމަށް ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން ދެކޮޅު

ނިއު ޒީލެންޑުގައި އަޅާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަނީ

އެހީގެ ގޮތުގައި ޔަމަނަށް 1.35 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީއެއް މަރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާދިނުމަށް އިންޑިޔާގައި ރެމްޑެސިވިއަރ ބޭނުންކުރަނީ

މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށް މަގުމައްޗަށް އަސްކަރިއްޔާ ނެރުއްވާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަންޕް ދެއްވައިފި

އިންޑިޔާގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުން އިތުރުވުން، ސްޕެއިންގެ ފުރަބަންދު އިތުރުކުރުން އަދި އަޤްޞާ ހުޅުވުން

ޖީ7 ބައްދަލުވުމުގައި ޖަރުމަންގެ އެންގެލަރ މާރކެލް ބައިވެރިއެއްނުވާނެ

އެމެރިކާއިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން އެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރަން އީޔޫއިން ގޮވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 383 384