ނިއުކްލިޔަރ ވާހަކަތައް ދިގިދެމިގެން ދިއުން އެކަށީގެންވޭ- އެމެރިކާ

އައިއެސް ޖަމާއަތަކީ ބަލި ނުކުރެވޭނެ ޖަމާއަތެއް ނޫން- އޮބާމާ

ބައްޝާރުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަކީ ސޫރިޔާ މައްސަލައަށް ހައްލެއްނޫން

އެމެރިކާއިން އައު އަސްކަރީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައިފި

5 ޤައުމަކަށް ޖަޕާނުން 6 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިގްތިސާދީ އެހީ ދެނީ

ރަޝިޔާއިން އީރާނަށް ބަރުހަތިޔާރު ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަނީ

އދ. އާއި ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން ހޫޘީންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާންއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

1 2 ... 401 402 403 404 405 406 407 ... 467 468