އެމެރިކާވެސް އޮތީ ސައުދީއާއި އެކު އީރާނުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނާއިއެކު ސަލާމަތީ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަނީ

ބަޣްދާދުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އީރާނާއެކު، ޖަރުމަނުން އިޤްތިޞާދީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަނީ

ހޫޘީންގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި ޔަމަންގެ 43 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތުރުކީން އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގޮވާލައިފި

ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކާއިއެކު ޕާކިސްތާނުގެ ކަންބޮޑުވުން

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދައުރު ފުޅާވެ ލަޝްކަރުތައް ވަރުބަލިވެފައި

ގީލާނީ މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެތަށް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

1 2 ... 398 399 400 401 402 403 404 ... 467 468