ބައްޝާރުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަކީ ސޫރިޔާ މައްސަލައަށް ހައްލެއްނޫން

އެމެރިކާއިން އައު އަސްކަރީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައިފި

5 ޤައުމަކަށް ޖަޕާނުން 6 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިގްތިސާދީ އެހީ ދެނީ

ރަޝިޔާއިން އީރާނަށް ބަރުހަތިޔާރު ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަނީ

އދ. އާއި ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން ހޫޘީންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާންއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖޫން 30 ގެ ފަހުންވެސް ނިއުކްލިޔަރ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންދަނީ

ސޫސާ ރެސޯޓަށް ދިން ޙަމަލާގައި މަރުވި އިނގިރޭސިންގެ އަދަދު 30ހަށް

1 2 ... 403 404 405 406 407 408 409 ... 469 470