ލޯނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް 2ވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އުމަރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބަލައިނުގަތް

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދެއްވުމަށް ނަޝީދު އެދެފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައިގައި ސިވިލްކޯޓްގެ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އީސީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އަމީން އިބްރާހިމް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި

ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީގެ މަގާމަށް ހުސެއިން ޝަމީމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ޕީ.ޖީގެ މަގާމަށް 5 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

1 2 ... 839 840 841 842 843 844 845 ... 929 930