އަމާޒަކީ ވޯޓް ވައުދުގެ ގޮތުގައި 125000 މީހުން ހަމަކުރުން-ނަޝީދު

17ވަނަ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު-

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ހޮޓެލް ސްކޫލެއް ޤާއިމްކޮށް މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރާނަން – ހަސަން ސައީދު

އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވަނީ

މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުނުކުރެވޭނެ- ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

އާއިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ވޯޓަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް އަމުރުކޮށްފި

އާއްމު ކޮމިޓީން ފޮނުވި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވައިފި

އިންތިޚާބާއިމެދު އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނެތް- ކޯލިޝަން

ފުލުހުންނަށް އިންތިޙާބަށް ހުރަސްއެޅޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

1 2 ... 774 775 776 777 778 779 780 ... 818 819