ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި އަލުން ޗެކްކޮށް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

މަޖިލީސް އިންތިޙާބާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަށް ފަށައިފި

މަޖިލީހާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

އަލްހާނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ދެމީހެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ޕީޖީގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މާދަމާ އިޢުލާނު ކުރާނެ

އީސީ، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި

އަފްރާޝީމް މަރާލިކަމަށް ސާބިތުވެ ހުމާމްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ކޮށްފި

1 2 ... 772 773 774 775 776 777 778 ... 802 803