ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ބަލައިގަތުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބިންގާ: ޝާހިދު

މަދަނީ އިޖްރާއަތުގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކާ ދެ ބޮޑުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޚްލޫފް ވަޒީރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅައިފި

ހުކުމަށް ވާސިލްވިގޮތް ތަފްސީލްނުކުރާނަމަ، ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ: ހުސްނުއްސުޢޫދު

ފެމިލީ ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެއްވި 2 ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުގެ ހުވައި ކުރައްވައިފި

ފަތުހު ގްރޫޕުގެ ހައްޖުވެރިން ހައްޖަށް ފޮނުވަން ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދު ދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

އަލީ ވަހީދަށް 3 ދުވަސް، ހާޒިރުނުވެއްޖަނަމަ އަސްހަދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 832 833