ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުގައި އދ.ގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އަންނަ މީހުން ބައިތިއްބާނެ ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށްފި

އދ. އަކީ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް - ރައީސް

ގްރީން ޒޯން ނޫން ތަންތަނަށް އެއްވެވޭނެ، ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ބޭނުންވޭ

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު އދ.ގެ ކޮމެޓީއަށް ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލަ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރުން 2024 އަށް ފަސްކުރަންޖެޙޭ: މަޖިލީހުގެ ރައީސް

މިިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ: ތަޙުޤީޤީ ކޮމިޝަންތަކަށް މެމްބަރުންގެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 667 668