ބޭނުންވަނީ ކޯޓަށް ލިޔުންތައް އުފުލުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން - ޕީޖީ

ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރާ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ މެންދަމު

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ލޯޔަރު ސިރާޖު މަޖިލީހުގައި ކީރިތި ކުރައްވައިފި

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އެއްބަސްނުވުމުން ޤާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް ދިއުމާ ދިމާލަށް

ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މެމްބަރު ޖާބިރު ގޮވާލައިފި

އެންއައިސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

ކައުންސިލަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގައި ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް އެލްޖީއޭއަށް

ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ކޮމިޝަނަރު، ޢައްޔަން ނުކުރާ ސަބަބު ދިރާސާކުރަން ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 601 602