މޭޔަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް

ދީބާޖާއަށް ބަދަލުދޭ މައްސަލަ އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން ލަފާދޭން ފާސްކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު 5 އަހަރަށް އިތުރުކޮށް މޭޔަރުންނާއި ރައީސުން ހޮވުން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން

އަލީ ޔޫސުފްއާއި، މަރިޔަމް ވަހީދާއި ޤައިސް ބްރޯޑްކޮމްއަށް

ބޮޑު ތިން މަރުގެ މައްސަލާގައި މަޒީދާއި ސާމިތުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ޝަމީމް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ފަނޑިޔާރު ސަމީރު

ތަޢުލީމާއި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތު ހިމެނޭހެން 4 ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް

ޔުނާން ޕްރޮވިންސުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 548 549