ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ސަމީރު ޢައްޔަންކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބާރުވެރިކަންދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބުނު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހާމަކޮށްދޭން ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެންނަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ސްރީލަންކާގެ އައު ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ލަންކާއަށް

ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ބަސްބުނެވޭ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހަދަން ބޭނުން - ރައީސް

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް އިތުރުކުރުމުގައި ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާ ބޮޑު - ޙިސާން

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 550 551