"އާސްކް ސްޕީކަރ" : މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެނަށް

އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ އަޑުގަދަކުރުމާއެކުވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޤާޒީ ހައިލަމް މަޤާމުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ޙުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމުމުން މެނުވީ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ރައީސް އާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ފަނޑިޔާރުކަމުން ހައިލަމް ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް

ޕީޖީއަކަށް އައްޔަންކުރަން ޝަމީމުގެ ނަން ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް

މުޢުތަޞިމާއި ސުޢޫދުގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަން ނިންމައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 550 551