ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާ ޚިލާފަށް އަދީބު ޖަލަށް އަނބުރާ ގެންދިޔަ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

މަޖިލިސް ރައީސްގެ އަރިހަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަފީރު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް އެހީ ދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލިސް ރައީސާއި އިންޑިއާ ސަފީރާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ޕީއެންސީ އުފެއްދުމަށް 4000 ފޯމް އީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕީޕީއެމުން ވަކިވީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ މައްސަލައެއް އޮވެގެން ނޫން - ޑރ. ޝަހީމް

އެސްއޯއެފްގައި ހުރީ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ - ރައީސް ޔާމީން

ދައުލަތުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އެދިއްޖެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ދެ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ޙާޒިރުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 324 325