ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ލިބުމަކީ ބަހާއި ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް ދިރުވަން ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް- ޔުމްނާ

ދިވެހި ސަޤާފަތާއި އާދަތަކާއި ޖަޒީރާވަންތަކަށް ދޫކޮށް ނުލެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

ލ. ގަމުގައި ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓުނު 2 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސް

ލައިފްޖެކެޓް އެޅުމަށާއި، ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ފަސިންޖަރުންނަށް ލައިފްޖެކެޓް އަޅާނެގޮތް ކިޔާދޭން މަޖުބޫރުކުރާނަން: މިނިސްޓަރ

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރާނަން - ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން

ޝަރީފުގެ އިލްތިމާސް: ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުން ބުއްދިވެރި

ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކު ހޮވާއިރު ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދޭނެ ގޮތެއް އޮތުން މުހިންމު - ނިޔާޒް

ތ. މަޑިފުއްޓާއި ވިލުފުށީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވައިފި

ޔަޒީދުގެ މަޤާމު ގެއްލޭގޮތަށް ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީޤް ކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 497 498