ވަޤުފު ބިންތަކުގައި އިމާރާތްތައް އެޅުއްވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވަނީ

ދީނީ ޢިލްމްވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް ރާއްޖޭގައި ފައްޓަވައިފި

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ %70 ނިމިއްޖެ

މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ- ޕޮލިސް

"ބޯޑަރ ލައިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއަށްވެސް ކުށްވެރިން ވަދޭ"

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ދެކޮޅުހަދަނީ ސިޔާސީ ވިސްނުމަކުން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ

ސައިޓީސްއާ ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި

ބަކަރި ގެންގުޅޭނެގޮތުގެ ތަމްރީނެއް ކާށިދޫގައި ހިންގަވައިފި