ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ "ހެލްޕް ގާޒާ" ޓެލެތޯން ފެށިއްޖެ

20 ސްކޫލެއްގައި މިހާރު އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދެމުންދޭ-

"އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމައުން އެކަހެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

ގަމާ ފޮނަދުއާ ދެމެދު އޮންނަ މަގު ހެދުމަށް އީއައިއޭ ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ގަމާފޮނަދޫ ގުޅުވައިދޭ މަގު މަރާމާތުކޮށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވަވައިފި‏

ޕެޓްރޯލް ލިބުމުގެ ދަތިކަމެއް އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ނެތް

ދަނގެތި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވާދެއްވައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައްއިހްޔާކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާތައް މިއަހަރުވެސް