އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ފަށައިފި

އެމްއެންބީސީއިން މަޤްސަދު ހާސިލްނުވާ ގޮތަށް ލޯނު ޙަރަދުކޮށްފައިވޭ - އޮޑިޓް

ދިދަތައް ކަނޑާކަމުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިއްޖެ

24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ 7މީހެއްގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމަށް 15މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ގަލޮޅު މުތީގޭގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޔޫ.އެން.އެޗް.އާރްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ ދެވަނަ ދަޢުރަކަށް ރާއްޖެ،

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭން ގޮވާލައިފި