އިންޑޮނޭޝިޔާއިން އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ރޭޑިޔޯގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނުތާ 51 އަހަރު ފުރިއްޖެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުން

ޒޯންތަކަށް ޙާއްސަ ލައިސެންސް ކާޑުތައް ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ބިލް ތަސްދީޤު ކޮށްފި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުން ހާސިލްކުރާނެ ކަންތައް އިއުލާންކުރަނީ

ދިވެހިންނަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެނީ

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ރޫޅާލުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދެއްވާނަން

އޮންލައިންކޮށް ކަސްޓަމަށް ލިޔެކިޔުން ހަވާލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަނީ